Sau sự phục hồi trong tháng 4, XK cá ngừ của Việt Nam lại giảm. Theo số liệu thống kê của Hải quan Việt Nam, giá trị XK cá ngừ trong tháng 5 chỉ đạt gần 38,45 triệu USD, giảm 7,3% so với cùng kỳ. Chính vì vậy, tổng giá trị XK cá ngừ của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm chỉ đạt 179,9 triệu USD, vẫn giảm hơn 4% so với cùng kỳ.