Cơ quan Tình báo Quốc gia Mỹ đánh giá Trung Quốc sẽ tiếp tục phát triển cơ sở hạ tầng tại các tiền đồn ở biển Đông.