Trong quá khứ, việc giám đốc ngân hàng giám sát sự chi tiêu tiền bạc của khách hàng mỗi tháng là điều bình thường song hiện nay, mối quan hệ cá nhân như thế không còn nữa. Bây giờ, việc chi tiêu cá nhân của khách hàng được giám sát 24/24 bởi “đội quân máy móc”.