Trong vòng sáu tháng, cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt thay đổi tới hai lần là quá nhanh.