Khi đã chấp nhận cuộc chơi hội nhập thì doanh nghiệp phải chấp nhận sự phân hóa, sàng lọc.