Theo ông Nguyễn Đình Bảo, thành viên HĐQT của Công ty Nhà Khang Điền, việc đầu tư vào công ty BCI là một quá trình hợp tác dài hơi giữa hai bên, dựa trên lợi thế một bên có quỹ đất và một bên có tài chính, kinh nghiệm.