Lựa chọn đầu tiên dành cho Kiev là phải tuân thủ các yêu cầu của IMF và lựa chọn thứ hai là phải sống mà không có hỗ trợ của IMF...