Việc siết cho vay ngoại tệ sẽ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp do chi phí vay vốn tăng lên.