Trong quá khứ, các mặt hàng xa xỉ từng được coi là những thứ luôn đi liền với đạo đức suy đồi.