Con người đang tàn phá biển cả. Và giờ đây, chúng ta đang phải nhận lại những gì mình gây ra cho biển cả.