Nắm giữ những vị trí chủ chốt tại các cơ quan trung ương Trung Quốc là nhiều bạn học và cộng sự cũ của Chủ tịch Tập Cận Bình.