Công bố nhiều điểm mới tại dự thảo Thông tư 74 về giao dịch chứng khoán, song theo lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán, đây không hẳn là một "cuộc cách mạng" và cần rất thận trọng với các công cụ này.