Sản lượng xuất khẩu than hoạt tính trung bình của Việt Nam đang ở mức 6.830 tấn mỗi năm.