Việt Nam sẽ phải đối diện với những rủi ro lớn về kinh tế, và dồn ép về xã hội - đây là cảnh báo của các chuyên gia kinh tế trong và ngoài nước, những người là thành viên xây dựng Báo cáo 2035 mà Ngân hàng Thế giới đang giúp Chính phủ Việt Nam thực hiện.