Doanh nghiệp kinh doanh bất động sản phải vốn pháp định không thấp hơn 20 tỉ đồng.