Cùng với đoàn tàu bí ẩn tại Ba Lan, một cuộc chiến giành tài sản đang manh nha bắt đầu.