Để có Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) hùng mạnh như ngày hôm nay là công lao của tập thể sĩ quan, CBCNV nhiều thế hệ Viettel, đặc biệt là “bộ não” chiến lược của của nó. Trong “Bộ não” đó có công không nhỏ của những người như Hoàng Anh Xuân, Dương Văn Tính và Nguyễn Mạnh Hùng.