Tăng VAT - Những tác động đến sản xuất và tiêu dùng