Dưới góc độ hội nhập, việc tham gia vào các hiệp định thương mại tự do (FTA) sẽ “bắt buộc” các ngành thuỷ sản Việt Nam phải có sự thay đổi nếu muốn tồn tại và phát triển. Chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cao sức cạnh tranh và sản phẩm xuất khẩu nhằm đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng và kỹ thuật là điều kiện tiên quyết của các doanh nghiệp (DN) thuỷ sản trong lúc này.