Với mức tăng trong 6 tháng qua, giá các dịch vụ công (nhóm giáo dục, nhóm thuốc và dịch vụ y tế) đã tác động khá lớn đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân cả nước. Câu hỏi đang được đặt ra vào thời điểm này là, điều chỉnh giá 2 nhóm hàng này như thế nào để duy trì được mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát của cả năm 2016.