Thủ tướng cho biết sẽ thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ tổ quốc, tăng cường quốc phòng an ninh; các lực lượng quân đội, công an sẽ được xây dựng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ.