Tỉnh Lâm Đồng vừa phê duyệt quy hoạch phát triển cà phê giai đoạn 2016-2020, theo đó sẽ giảm bớt diện tích để nâng cao chất lượng và chú trọng đầu tư công nghệ chế biến.