Dưới góc nhìn của Credit Suisse, Việt Nam đang có một mô hình tăng trưởng chậm mà chắc, lại dựa nhiều hơn vào tiêu dùng. Để tận dụng cơ hội tăng trưởng của Việt Nam, các nhà phân tích của ngân hàng này khuyến nghị nên mua cổ phiếu các công ty tiêu dùng lớn.