Tình trạng thiếu nguyên liệu đầu vào đã và đang gây thiệt hại nặng nề cho nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và chế biến thủy sản ở huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa).