Tờ Đại kỷ nguyên của Hong Kong cho rằng để tái cân bằng nền kinh tế, dịch chuyển thành công từ mô hình dựa nhiều đầu tư và xuất khẩu sang nền kinh tế theo hướng tiêu dùng, Trung Quốc có thể mất đến 25 năm