Các cam kết FTA đã có tác động nhất định trực tiếp làm giảm nguồn thu ngân sách nhà nước, song lại tác động gián tiếp giúp tăng thu ngân sách từ nội địa, đồng thời làm chuyển dịch cơ cấu ngân sách.