Ngày 22.7, các nhà lập pháp Cuba đã đồng ý một dự thảo hiến pháp mới để đổi mới đất nước bằng cách công nhận quyền sở hữu tư nhân và mở ra cánh cửa chấp nhận hôn nhân đồng tính cũng như các thay đổi về kinh tế, chính trị và xã hội, theo thời báo New York.