Nhiều khoản chi trái quy định, nợ thuế giá trị lớn tại các công ty con của Tổng công ty Sông Đà...