Thận cũng như cá, thận mà thiếu nước còn gì là thận. Không cho thận đủ nước tất nhiên phải trả giá