Theo ý kiến của cử tri tỉnh An Giang, số liệu thống kê cho thấy doanh nghiệp mới thành lập và doanh nghiệp giải thể tương đương nhau. Tuy nhiên về tác động nền kinh tế thì đây là biểu hiện sự suy yếu của nền kinh tế, vì hậu quả của một doanh nghiệp bị giải thể để lại lớn hơn so với sự đóng góp của doanh nghiệp mới thành lập.