Số lượng người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp bất ngờ giảm trong tuần trước, cho thấy thị trường lao động duy trì mạnh mẽ mặc dù việc thuê nhân công tháng trước suy giảm mạnh.