Từ năm 2017, Tổng cục Thống kê sẽ là đầu mối duy nhất thực hiện tính toán và công bố số liệu GDP địa phương (GRDP).