Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lạng Sơn đã trồng khảo nghiệm thành công mô hình sản xuất nấm Linh Chi đỏ trên thân gỗ.