Với các công ty lớn, nhà đầu tư ngoại yêu cầu tăng trưởng doanh thu hàng năm phải từ 10% trở lên; với các công ty chưa niêm yết, con số này ít nhất 20%.