Số hóa sẽ giúp doanh nghiệp tăng lợi thế cạnh tranh trong cuộc cách mạng 4.0.