Những “hạt giống” của Seedcom đã mang lại những khoản doanh thu lớn đầu tiên.