Seed money, là thuật ngữ chỉ dòng tiền đến từ cá nhân, tổ chức có liên quan đến việc thành lập quỹ đầu tư (QĐT), đó có thể là những người điều hành quỹ, tập đoàn mẹ của công ty quản lý quỹ (CTQLQ), hay những cá nhân có liên quan đến các nhóm này…