ASEAN phải học bài học kế hoạch 5 năm cải thiện nguồn nhân lực của Hàn Quốc.