Ông Nguyễn Thanh Tùng, Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách (VEPR) cho biết, với TPP, Việt Nam và các nước khác sẽ vừa được, vừa mất.