Văn kiện Đại hội Đảng XII đặt mục tiêu xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, song phải theo các chuẩn phổ biến, hiện đại... khiến Chủ tịch VCCI tin rằng lựa chọn thể chế tới đây của Việt Nam sẽ đi chung con đường với nhân loại.