DN cần có quỹ phòng ngừa rủi ro, gồm cả rủi ro thiên tai, thị trường, tỷ giá, lãi suất… để từ đó đưa ra kế hoạch kinh doanh hợp lý