Dự kiến nội dung Hiệp định sẽ được dịch thuật và công bố rộng rãi trong nửa đầu tháng 11 năm 2015, trên cơ sở hoàn tất sớm rà soát pháp lý.