Việc đánh thuế vào chi phí lãi vay sẽ gián tiếp làm chi phí DN leo thang, thực tế lãi suất đi vay chính là chi phí tài chính của DN.