Kết thúc đàm phán TPP là một trong những dấu hiệu tốt cho bước ngoặt cải cách và phát triển kinh tế VN. VN cần phải thay đổi cách thức để phát triển một cách bền vững...