“Việc xây dựng sân bay Nội Bài 2 chỉ lãng phí mà thôi vì không cần thiết, không hợp lý và sẽ làm tăng thêm nợ công...”