DPM chắc chắn sẽ vượt kế hoạch đặt ra cho năm 2015 về sản lượng, doanh thu và lợi nhuận. Còn về cổ tức, theo mức kế hoạch đề ra là 25% cả năm thì dự kiến trong tháng 11 này DPM sẽ tạm ứng trước ít nhất 10% bằng tiền mặt cho cổ đông.