Quỹ đã tăng tỷ trọng đầu tư vào Việt Nam từ 89% trong tháng 11/2015 lên 90%.