Hệ thống rửa tiền bẩn có dính líu tới các ngân hàng Trung Quốc tại nhiều quốc gia được xem là một trong những hệ thống rửa tiền lớn nhất thế giới, hầu hết là các ngân hàng quốc doanh.