Tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), ngành Rau quả Việt Nam sẽ tự tin hơn; ngược lại, ngành Chăn nuôi sẽ chịu nhiều sức ép.