Trước bối cảnh hội nhập đang đến gần, “hỗ trợ” đã trở thành từ khoá được nhắc tới nhiều nhất, phản ánh lo ngại của DN không có đủ sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế, hay với các nguồn lực ngoại ngay trên chính sân nhà.